Společnost Jan Kareš fitness s.r.o. a všichni spolupracovníci Individual Gym se hlásí k myšlence společenství, ve kterém jsou vzájemné vztahy členů korektní, morální a profesionální. Vztahy mezi klienty a trenéry přináší všem aktérům užitek (v nejširším slova smyslu) a jsou všemi zúčastněnými stranami pozitivně chápány. 

 

Výsledkem společného úsilí o vyjádření některých zásad profesní etiky, jež zavazují zejména trenéry, je tento kodex:

Etický a profesní kodex trenéra

1. Sportovní trenér by měl být schopen transparentně doložit své vzdělání a odbornou způsobilost k výkonu své profese.
2. Trenér by se měl dlouhodobě vzdělávat, zvyšovat svoji kvalifikaci a odbornost, sledovat nové trendy ve sportu a novinky v oblasti sportovního tréninku.
3. Trenér by měl mít dobré všeobecné znalosti o svém sportovním odvětví a umět je vybrat a doporučit na základě individuálních potřeb svého klienta.
4. Sportovní trenér by se měl především sám řídit zásadami zdravého životního stylu a být v dobré fyzické kondici.
5. Trenér by měl být velmi zodpovědný a loajální vůči svým klientům a svěřencům.
6. Trenér respektuje právo klienta pozměnit či dokonce odmítnout jím navržená opatření a tréninková doporučení.
7. Před zahájením spolupráce trenéra a klienta by měl trenér jasně vymezit rozsah nabízených služeb a cenu, včetně alternativ při nedodržení smluveného termínu tréninku.
8. Tréninkové plány a individuální trénink trenér sestavuje na základě komplexního vstupního dotazníku, podrobné osobní konzultace a sportovní prohlídky. Dotazník by měl zahrnovat informace o zdravotním stavu a omezení klienta, užívaných lécích, rodinných dispozicích, stravovacím režimu, pohybových aktivitách, pracovním režimu a motivaci klienta.
9. Navazující spolupráce trenéra s klientem by měla spočívat ve sledování plnění tréninkových plánů a aktuálního stavu klienta. V individuálních úpravách tréninkových plánů, doporučení a poskytování praktických rad v rámci smlouvy o rozsahu plnění trenérské služby.
10. Sportovní trenér by měl mít obecný přehled o dalších součástech sportovní přípravy, jako je regenerace, fyzioterapie, psychologie, koučink a další. V této problematice by měl mít osobní zkušenost alespoň jako klient.
11. V rámci profesionálního přístupu ke klientovi využívá v některých případech konzultace se svými kolegy - sportovními trenéry.
12. Sportovní trenér šíří jen pokud možno ověřené a opodstatněné informace o oboru. V případě, že považuje některé názory ostatních trenérů za kontroverzní nebo s nimi nesouhlasí, neuvádí je formou, vycházející z osobní antipatie nebo neúcty k těmto odborníkům a respektuje možnost rozdílných názorů na sportovní trénink.
13. Trenér nesmí používat lživá a zavádějící tvrzení při reklamě a marketingu svých služeb nebo při doporučování vybraných sportovních produktů. 

Etický kodex sportovního trenéra podle Asociace sportovních trenérů ČR.
Převzato z http://www.astcr.cz.

Chci vědět více, kontaktujte mě
Kontaktujte nás

+420 724 562 682  (Po - So 9:00 - 19:00,
available Mo - Sa 9:00 - 19:00)
info@jankaresfitness.com